Timeline

Timeline predstavlja detaljan pregled aktivnosti dr Zorana Đinđića. Pored biografskih podataka, važnih datuma iz ličnog života, ovaj pregled pruža jedinstveni uvid i svedočanstvo o naporima koje je dr Zoran Đinđić svakodnevno ulagao u cilju modernizacije Srbije. Kao izvor za rekonstrukciju života i rada dr Zorana Đinđića korišćeni su sledeći izvori: časopis "Demokratija", knjige "Hronologija Demokratske stranke od 1990.-2010." Demokratska stranka 2010., "Istorija Demokratske Stranke" Službeni glasnik 2009., "Zoran Đinđić: etika odgovornosti" Helsinški odbor za ljudska prava 2005., arhiva Demokratske stranke, arhiva Fondacije dr Zoran Đinđić, arhiva sajta Vlade Srbije, Dokumentacioni centar lista "Borba", Katalog sa izložbe Zoran Đinđić gradonačelnik, Lična građa Zorana Đinđića, Arhiv Srbije, knjiga “Srbija u Evropi” Tanjug 2006., kao i internet adrese: www.pescanik.com i www.zorandjindjic.org.

1952
01.08.1952

Rođen u Bosanskom Šamcu.

Bosanski Šamac, BiH
1961

Živi s porodicom u Travniku.

Travnik, Bosna i Hercegovina
1969

Dolazi s porodicom u Beograd.

Beograd, Srbija

Upisuje II godinu IX beogradske gimnazije.

Beograd, Srbija
1971

Upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Beograd, Srbija
1974

Učestvuje na studentskom skupu u Ljubljani u organizaciji Fakultetskog odbora Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Za skup je pripremljen Nacrt rezolucije koji je ukazivao na postojanje krize jugoslovenskog društva.

Ljubljana, Slovenija

Uhapšen u Ljubljani gde je i osuđen na godinu dana zatvora uslovno. Posle pritiska međunarodne zajednice pušten na slobodu zajedno s ostalim uhapšenim studentima.

Ljubljana, Slovenija
06.12.1974

Brani diplomski rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu 'Karl Korš i reafirmacija revolucije u marksizmu'.

Beograd, Srbija

Boravi u Beogradu, prevodi, piše i objavljuje prikaze knjiga, članke i tekstove.

Beograd, Srbija
1976

Objavljuje tekst 'Problem metodičkog statusa kritike', Vidici, br. 176/177.

Beograd, Srbija

Prevodi 'O eseju i njegovoj prozi' Maksa Benzea, Delo, 22/1976.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Psihoanaliza, jezik i istorijski materijalizam' Alfreda Lorencera, Delo, 22/1976.

Ljubljana, Slovenija

Objavljuje tekst 'Karl Korš – problemi jedne recepcije marksizma', Gledišta, 17/1976.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Problem metodičkog statusa kritike', Vidici, 176–177.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma', Gledišta, 17/1976.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Šelingova antikritika i kritika Hegela', Gledišta, 17/1976.

Beograd, Srbija
1977

Radi na doktoratu u Nemačkoj. Paralelno se bavi naučnim radom i objavljuje u stručnim časopisima u Jugoslaviji.

Konstanc, Nemačka
10.05.1977

Prevodi 'Razgovor sa Hajnrihom Belom. Umetnost je anarhija', Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija
10.06.1977

Objavljuje tekst 'Veza filozofije i istorijske epohe', Književna reč, god. 6, br. 80.

Beograd, Srbija
25.09.1977

Prevodi 'Opšta mesta koja se tiču najnovije književnosti' Hansa Magnusa, Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija
10.10.1977

Prevodi 'O kompoziciji i jedinstvu Hajdegerovog dela 'Holzewege' ' Valtera Bimela, Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija
25.10.1977

Objavljuje prikaz Skorsa Manuela: 'Zvona za Rankas', Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst Fihte: 'Učenje o nauci', Treći program, 34–35.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kriza praktične filozofije', Dometi, 10/1977. i Gledišta, 18/1977.

Rijeka, Hrvatska i Beograd, Srbija.

Objavljuje tekst 'Marksov zahtev za ukidanjem filozofije i problemi jedne teorije istorije', Gledišta, 18/1977.

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Veza filozofije i istorijske epohe' G. V. F. Hegela, Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Jezik i praksa. Kasni Vitgenštajn i pitanje o jednoj materijalističkoj teoriji jezika' Rolfa Cimermana, Delo, 23/1977.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Od konkretnog do konceptualnog pesništva', Zigfrida Šmita, Gledišta, 18/1977.

Beograd, Srbija
1978
10.03.1978

Objavljuje tekst 'Defetizam neistorijskog života', Književna reč, 7/96.

Beograd, Srbija
10.03.1978

Objavljuje prikaz knjige 'Leben trotz Geschichte', Lešek Kolakovski, Književna reč, 7/1978.

Beograd, Srbija
25.09.1978

Objavljuje prikaz knjige 'Ekonomija i politika u realno egzistirajućem socijalizmu', Rudolfa Baroa, Književna reč, 7/1978.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Teleološko objašnjenje i praktično obrazloženje. O 'metodološkoj praznini' u analitičkoj teoriji humanističkih nauka' Manfreda Ridela, Gledišta, 19/1978.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Eksterna zavisnost i ekonomska teorija' Celsa Furtadoa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'O strukturi i zavisnosti ' Teotonia dos Santosa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Agrarne strukture i nerazvijenost u Africi i Latinskoj Americi' Rodolfa Stavenhagena, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Unutrašnje polarizovanje u tekstu – transnacionalna kapitalistička integracija i nacionalna integracija. Slučaj Latinske Amerike' Osvalda Sunkela, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Zahtevi i strategije firmi, politika režima prema direktnim inostranim investicijama i međunarodna raspodela dohotka' Konstantina Veitososa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Naučna logika i kapital' Jindžiha Zelenog, Treći program Radio Beograda, 38.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Valter Benjamin. Predavanja za filozofiju revolucije', Dometi, 11/1978.

Rijeka, Hrvatska
1979
25.01.1979

Objavljuje prikaz knjige 'Novi iracionalizam i filozofija' Andre Gluksmana, Književna reč, 8/1979.

Beograd, Srbija
23.07.1979

Brani doktorat na temu 'Marksova kritička teorija društva i problemi njenog utemeljenja' na Univerzitetu Konstanc.

Konstanc, Nemačka
10.09.1979

Služi vojni rok u Bosni i Hercegovini.

Mostar, Čapljina, BIH
1980

Objavljuje predgovor za knjigu 'Diltajeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja', Prosveta.

Beograd, Srbija

Prevodi s Jelenom Imširović 'Zasnivanje duhovnih nauka', delo Vilhelma Diltaja, Prosveta.

Beograd, Srbija
1981

Objavljuje tekst 'Iskušavanje rubova smisla: Beleške uz Benjaminovu 'Einbanstrasse' ', Delo, 27/1981.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Razgovor s Lenjinom i dva pisma' Petra Kropotkina, Delo, 27/1981.

Ljubljana, Slovenija

Objavljuje tekst 'Napomene uz Kropotkinova pisma', Delo, 27/1981.

Ljubljana, Slovenija

Dobija stipendiju 'Aleksander von Humbolt' i boravi na Univerzitetu u Frankfurtu.

Frankfurt, Nemačka
1982
25.02.1982

Prevodi 'Umetnost i masovna kultura' Lea Leventala, Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija
10.04.1982

Prevodi tekst 'Svi smo mi taoci' Adama Mihnjika, Književna reč.

Beograd, Srbija
25.05.1982

Objavljuje prikaz knjige 'Kritička teorija društva' Jirgena Habermasa, Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija
10.06.1982

Objavljuje tekst 'Idejno poreklo političkog totalitarizma. Šta Lenjin navodno duguje Bakunjinu', Književne novine, 34/1892.

Beograd, Srbija
10.07.1982

Objavljuje tekst 'Bez iluzija?', Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija
16.09.1982

Objavljuje tekst 'Revolucionarna organizacija i totalitarna vladavina', Književne novine, 34/654.

Beograd, Srbija
14.10.1982

Objavljuje tekst 'Galerija sofizama: odgovor Nikoli Miloševiću', Književne novine, 34/656.

Beograd, Srbija
10.11.1982

Objavljuje tekst 'Treba li braniti Rajha od njega samog', Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija

Objavljuje knjigu 'Subjektivnost i nasilje: nastanak sistema idealizma u nemačkoj filozofiji', Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije.

Beograd, Srbija
1983

Objavljuje tekst 'Kritička teorija kao predmet kritike', Treći program , br. 60(1).

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Korš i primena 'materijalističkog shvatanja istorije' na marksizam', Theoria, 26/1983.

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Oblikovanje duše – psihografija jednog komunističkog intelektualca' Đerđa Lukača, Treći program Radio Beograda, 59.

Beograd, Srbija
1984

Objavljuje tekst 'Istorija, kriza nauka i svet života u filozofiji kasnog Huserla', Treći program Radio Beograda, 62. Koautor Dunja Melčić.

Beograd, Srbija

Prevodi s Jugoslavom Širokim 'Anarhizam i moral', delo Petra Kropotkina, Prosveta.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'O Zurkampovom 'Belom programu' ', Treći program Radio Beograda, 61.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija' Edmunda Huserla, Treći program Radio Beograda, 62.

Beograd, Srbija

Napisao pogovor za knjigu Petra Kropotkina Anarhizam i moral pod naslovom 'Petar Kropotkin – nepomućena vera u samoorganizovanje naroda', Prosveta.

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige V. Bons – A. Honet: 'Sozialforschung als Kritik', Treći program Radio Beograda, 60.

Beograd, Srbija
1985
09.06.1985

Objavljuje tekst 'Fascinacija hoda po ivici: povodom smrti Karla Šmita', NIN, god. 36, br. 1797.

Beograd, Srbija
01.07.1985

Prevodi 'Da li je mogućno društvo mrava? Pismo Maksa Horkhajmera Maidon Horkhajmer. Frankfurt na Majni, hotel Karinton, 20. juni 1948' Maksa Horkhajmera, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija
01.07.1985

Prevodi 'Ima li razloga za radost. Teodor V. Adorno Maksu Horkhajmeru. Los Anđeles, 9. maja 1935.' Teodora Adorna, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija
01.07.1985

Prevodi 'Odbacivanje prošlosti. Kulturološki pamflet' Jirgena Habermasa, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija
21.07.1985

Objavljuje tekst 'Pesnik među ruševinama: Na vest o smrti Hajnriha Bela', NIN, 36/1985.

Beograd, Srbija
15.09.1985

Objavljuje tekst 'O sekundarnim autorskim pravima', Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija
15.11.1985

Objavljuje tekst 'Gramatika rasplinute subjektivnosti', Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija

Napisao predgovor za prevod knjige 'Zapisi jednog revolucionara: memoari', delo Kropotkina, Mladost.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Filozofija levog radikalizma', delo Agneš Heler, Mladost.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do Frankfurtske škole', Theoria, 28/1985.

Beograd, Srbija
1986
01.05.1986

Objavljuje tekst 'Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija
01.06.1986

Zapošljava se u Centru za filozofiju i društvenu teoriju.

Beograd, Srbija
01.06.1986

Objavljuje tekst 'Država je važna stvar', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija
15.06.1986

Objavljuje tekst 'Kriza političke integracije i fenomen refeudalizovanja', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija
01.07.1986

Objavljuje tekst 'O izvornosti oblika', Književne novine, god. 37, br. 713/714.

Beograd, Srbija
01.09.1986

Objavljuje tekst 'Kvadratura jugoslovenskog kruga', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija
01.11.1986

Objavljuje tekst 'Socijalizam i struktura socijalnog delovanja', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Prirodni oblik i lik' Miodraga Pavlovića, Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Marksizam i liberalizam – predlog za polemiku', Theoria, 29/1986.

Beograd, Srbija
1987

Objavljuje tekst 'Socijalizam i građansko društvo', Družboslovne razprave, 4/1987.

Ljubljana, Slovenija

Boravi u Beču gde na Institutu društvenih nauka radi kao istraživač-saradnik. Za to vreme piše i prevodi, objavljuje i u Jugoslaviji.

Beč, Austrija
01.01.1987

Objavljuje tekst 'Teze o društvu i državi u socijalizmu', Književne novine, 33/1987.

Beograd, Srbija
15.03.1987

Objavljuje prikaz 'Ishodište nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina?', Književne novine, 33/1985.

Beograd, Srbija
01.04.1987

Objavljuje tekst 'Ko je suveren u Jugoslaviji', Književne novine 33/1987.

Beograd, Srbija
01.04.1987

Objavljuje tekst 'Ko je čuvar ustava?', Književne novine, 39/1988.

Beograd, Srbija
15.05.1987

Objavljuje tekst 'Ustav i 'nacionalno pitanje' ', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija
01.06.1987

Objavljuje tekst 'Tri varijante 'otvorene opcije' ', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija
12.07.1987

Objavljuje tekst 'Proizvodnja mitova', NIN.

Beograd, Srbija
15.09.1987

Objavljuje tekst 'Tradicija i identitet', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija
15.10.1987

Objavljuje tekst 'Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost', Književne novine, 28/1987.

Beograd, Srbija
15.11.1987

Objavljuje tekst 'Teškoće sa identitetom', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija

Objavljuje knjigu 'Jesen dijalektike: K. Marks i utemeljenje kritičke teorije društva', Mladost.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Zajednica, priroda, građanski rat – Hobbes i Marx', Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Ignacio de Loyola – duhovni vitez borbene crkve', Mladost. (Predgovor u knjizi 'Načela jezuita' Injasia de Lojole)

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Osnovna prava i ustavno-pravna država', Theoria, 30/1987.

Beograd, Srbija
1988
10.06.1988

Objavljuje tekst 'Parlament i reprezentacija', Književna reč, 323.

Beograd, Srbija
10.07.1988

Objavljuje tekst 'Gde je naša ustavotvorna moć?', Književna reč, 325

Beograd, Srbija
08.11.1988

Objavljuje tekst 'Kad pomislim na Jugoslaviju', Borba.

Beograd, Srbija

Ženi se Ružicom Pavlović.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Socijalizam' Maksa Vebera, Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Sa grupom autora prevodi delo 'Kritika kolektivizma: liberalna misao o socijalizmu', Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Prevodi delo 'Politika kao izazov' Maksa Vebera, Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Društvena kriza ili društvena patologija? Okamenjena evidencija krize', Gledišta, 29/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'In memoriam. Milan Kovačević (1938–1988)', Theoria, 31/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protestni skupovi Srba i Crnogoraca', Borba, 67/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije', Ideje, 18/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Praxis – marksizam u njegovoj epohi', Theoria, 31/1981.

Beograd, Srbija

Objavljuje knjigu 'Jugoslavija kao nedovršena država', Književna zajednica Novog Sada.

Novi Sad, Srbija
1989
15.02.1989

Objavljuje tekst 'Ko je konzervativan u Jugoslaviji?', Književne novine, 41/1989.

Beograd, Srbija
01.03.1989

Objavljuje tekst 'Borba za simbole', Književne novine, 41/1989.

Beograd, Srbija
1996
27.12.1996

Govori na mitingu opozicije nakon objavljivanja izveštaja OEBS-a, gde je potvrđena izborna pobeda koalicije 'Zajedno' u 23 opštine.

Beograd, Srbija
31.12.1996

Lideri koalicije 'Zajedno' obratili su se građanima na dočeku Nove godine u Beogradu gde je prisustvovalo 300.000 ljudi.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Demokratija i autoritarni sistem', Filozofija i društvo, IX-X.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Srbiji su potrebne promene. Srbija i Evropa.', Evropa, glasilo EP u Srbiji, 2/1996.

Beograd, Srbija

Objavio knjigu 'Srbija ni na Istoku, ni na Zapadu', Cepelin.

Novi Sad, Srbija
1997
19.01.1997

Sastao se u Bonu sa šefom nemačke diplomatije Klausom Kinkelom, koji se založio za priznavanje izbornih rezultata u Srbiji.

Bon, Nemačka
27.01.1997

Sastao se sa zamenikom ministra inostranih poslova Rusije Igorom Ivanovim.

Beograd, Srbija
29.01.1997

Boravi u radnoj poseti Beču gde razgovara s ministrom inostranih poslova i velikim brojem predstavnika stranaka.

Beč, Austrija
02.02.1997

Učestvuje na velikom mitingu opozicije tokom koje se dogodila jedna od najbrutalnijih intervencija policije u toku višemesečnih protesta.

Beograd, Srbija
03.02.1997

Govori na proslavi Demokratske stranke. Đinđić u okviru svog govora obaveštava prisutne da je Služba državne bezbednosti u toku dana upala u prostorije lista Demokratija.

Beograd, Srbija
06.02.1997

S liderima koalicije 'Zajedno' sastaje se s ministrom inostranih poslova Francuske.

Pariz, Francuska
15.02.1997

Govori na poslednjem mitingu koalicije 'Zajedno'.

Beograd, Srbija
19.02.1997

U ime Demokratske stranke potpisuje Sporazum koalicije 'Zajedno' o zajedničkom nastupu na predsedničkim i parlamentarnim izborima.

Beograd, Srbija
1997
21.02.1997

Izabran za gradonačelnika Beograda na prvoj sednici skupštine grada. Druga sednica, kojom je predsedavao Zoran Đinđić, održana je istog dana.

Beograd, Srbija
24.02.1997

Održao radne sastanke sa službama Skupštine grada.

Beograd, Srbija
25.02.1997

Boravi u zvaničnoj poseti Španiji, zajedno s liderima koalicije 'Zajedno', gde se sastaje s velikim brojem zvaničnika.

Madrid, Španija
26.02.1997

Boravi u zvaničnoj poseti Londonu, zajedno s liderima koalicije 'Zajedno', gde se sastaje s velikim brojem zvaničnika i predstavnika kompanija.

London, Engleska
01.03.1997

Održao sastanak s Organizacionim odborom Evropskog prvenstva u hokeju.

Beograd, Srbija
02.03.1997

Razgovarao sa zvaničnom delegacijom grada Budimpešte koju je predvodio gradonačelnik Gabor Demski.

Beograd, Srbija
03.03.1997

U okviru posete Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd vozio se gradskim prevozom.

Beograd, Srbija
03.03.1997

Održao sastanak s kolegijumom direktora javnih komunalnih preduzeća.

Beograd, Srbija
06.03.1997

Održao sastanak s radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća na Novom Beogradu.

Beograd, Srbija
07.03.1997

Posetio pozorište 'Atelje 212'.

Beograd, Srbija
07.03.1997

Održana prva konferencija za novinare i gradonačelnika Zorana Đinđića, koje će se od tada održavati svakog ponedeljka.

Beograd, Srbija
07.03.1997

Priredio prijem povodom Evropskog prvenstva u hokeju na ledu.

Beograd, Srbija
08.03.1997

Priredio prijem za učesnike 19. biciklijade.

Beograd, Srbija
09.03.1997

Uručio medalje pobednicima na Evropskom prvenstvu u hokeju na ledu.

Beograd, Srbija
10.03.1997

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj na poziv fondacije Fridrih Ebert. Sastao se s predstavnicima političkih partija, nevladinog sektora i privrednicima. Tokom posete dogovorena je isporuka autobusa u vidu nemačke pomoći Beogradu.

Keln, Bon, Nemačka
14.03.1997

Posetio Zavod za informatiku i statistiku u Beogradu.

Beograd, Srbija
25.03.1997

Razgovarao sa studentima iz Velike Britanije.

Beograd, Srbija
26.03.1997

Govori pred odbornicima Skupštine grada Beograda o gradskom budžetu za 1997. godinu

Beograd, Srbija
27.03.1997

Otvorio 44. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma.

Beograd, Srbija
29.03.1997

Posetio preduzeće 'Ikarbus' u Zemunu.

Beograd, Srbija
31.03.1997

Boravio u radnoj poseti Stokholmu gde je razgovarao s gradonačelnikom i predstavnicima gradskih komunalnih preduzeća.

Stokholm, Švedska
01.04.1997

Zajedno s liderima koalicije 'Zajedno' boravi u Vašingtonu. Tokom posete insistira da se odmrzne novac u američkim bankama koji je bio namenjen Beogradu.

Vašington, SAD
06.04.1997

Na inicijativu Zorana Đinđića počela velika akcija prolećnog čišćenja Beograda.

Beograd, Srbija
07.04.1997

Razgovarao s delegacijom grada Stokholma i predstavnicima velikih švedskih firmi. Tom prilikom potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između grada Beograda i švedskih kompanija 'Swedish Water Development', 'Sweco' i 'Purac'.

Beograd, Srbija
09.04.1997

Dao znak za početak Beogradskog maratona i istrčao 5 km u 'trci zadovoljstva'.

Beograd, Srbija
12.04.1997

Obišao Beogradski zoološki vrt.

Beograd, Srbija
13.04.1997

Održana završna manifestacija povodom akcije 'veliko čišćenje Beograda'.

Beograd, Srbija
13.04.1997

Prisustvovao koncertu koji je održan na sceni ispred Muzičke akademije.

Beograd, Srbija
15.04.1997

Prisustvovao premijeri filma 'Engleski pacijent'.

Beograd, Srbija
16.04.1997

Obišao 'eko tačke' u Beogradu.

Beograd, Srbija
16.04.1997

Prisustvovao fudbalskom večitom derbiju Zvezda–Partizan.

Beograd, Srbija
17.04.1997

Uručio zahvalnice učesnicima akcije 'veliko čišćenje Beograda'.

Beograd, Srbija
17.04.1997

Priredio prijem za organizatore 'Beogradskog maratona'.

Beograd, Srbija
18.04.1997

Počela akcija prikupljanja knjiga, podržana od Zorana Đinđića, a na inicijativu Ivana Ivića, koji je izneo podatak da samo 30% dece poseduje knjigu pre polaska u školu.

Beograd, Srbija
18.04.1997

Primio predstavnike berlinske firme ALBA, s kojima je potpisao predugovor o reciklaži otpada u Beogradu.

Beograd, Srbija
18.04.1997

Sastao se sa Sergejom Bubkom, promoterom 'Beogradskog maratona'.

Beograd, Srbija
30.04.1997

Sastao se s ambasadorima Velike Britanije i Španije.

Beograd, Srbija
30.04.1997

Primio je predstavnike švedske firme Erikson, s kojima je razgovarao o mogućoj saradnji Beograda i ove kompanije u oblasti telekomunikacija.

Beograd, Srbija
07.05.1997

Pokrenuo inicijativu za obezbeđivanje kredita za kupovinu trolejbusa.

Beograd, Srbija
09.05.1997

Položio venac na Groblje oslobodilaca Beograda u okviru obeležavanja Dana pobede nad fašizmom.

Beograd, Srbija
09.05.1997

Objavljuje tekst 'Permanentna mobilizacija kreativaca. Pobednička strategija za Srbiju', Naša borba 3/1997.

Beograd, Srbija
10.05.1997

Organizovana kampanja za štednju vode.

Beograd, Srbija
10.05.1997

Održana 'Biciklijada'. Zoran Đinđić dao znak za početak trke.

Beograd, Srbija
12.05.1997

Priredio prijem za vozače Formule 1 Dejmona Hila i Pedra Deniza.

Beograd, Srbija
14.05.1997

Boravi u radnoj poseti Cirihu gde se sastaje s gradonačelnikom Jozefom Estermanom.

Cirih,Švajcarska
16.05.1997

Boravi u radnoj poseti Moskvi gde s gradonačelnikom razgovara o privrednoj saradnji.

Moskva, Rusija
19.05.1997

Održao sastanak sa članovima Organizacionog komiteta 'Tour de Danube'.

Beograd, Srbija
20.05.1997

Primio predstavnike kompanije Mekdonalds, među kojima i direktora za Centralnu i Istočnu Evropu.

Beograd, Srbija
21.05.1997

Organizovana akcija postavljanja 100 košarkaških tabli.

Beograd, Srbija
21.05.1997

Obišao Adu Ciganliju.

Beograd, Srbija
22.05.1997

Primio britanskog ambasadora Ajvora Robertsa, prvog sekretara za trgovinske poslove, gospodina Dejvida Slina, predstavnika najveće investicione banke na svetu 'Hong Kong and Shangai Bak – HSBC' Gavina Rajana. Tokom dana sastao se i razgovarao da direktorom nemačke holding kompanije 'METZ' Rolfom Keslerom.

Beograd, Srbija
22.05.1997

Organizovao prezentaciju projekta obeležavanja biciklističkih staza u Beogradu.

Beograd, Srbija
22.05.1997

Učestvovao na sastanku organizovanog povodom inicijative za donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi.

Beograd, Srbija
22.05.1997

Prisustvovao početku takmičenja u Svetskoj ligi u odbojci.

Beograd, Srbija
24.05.1997

Na Skupštini Demokratske stranke ponovo izabran za predsednika.

Beograd, Srbija
27.05.1997

Otvorio izložbu '100 godina srpskog urbanizma'.

Beograd, Srbija
28.05.1997

U Beogradu održan 'dan izazova', gde je učestvovao i gradonačelnik Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija
29.05.1997

Govori na sedmoj sednici Skuštine grada o značaju međunarodne saradnje između gradova.

Beograd, Srbija
30.05.1997

Obišao naselje Borča.

Beograd, Srbija
02.06.1997

Sastao se s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Pavlom.

Beograd, Srbija
02.06.1997

Otvorio 10. afro festival u Muzeju afričke umetnosti.

Beograd, Srbija
02.06.1997

Obeleženo 100 dana rada nove gradske vlasti.

Beograd, Srbija
04.06.1997

S predstavnicima opozicije potpisao sporazum o minimalnim uslovima opozicije za izlazak na izbore.

Beograd, Srbija
04.06.1997

Priredio prijem povodom slave Skupštine grada.

Beograd, Srbija
12.06.1997

Boravio u radnoj poseti Parizu.

Pariz, Francuska
13.06.1997

Razgovarao s gradonačelnikom Skoplja koji je bio u zvaničnoj poseti Beogradu.

Beograd, Srbija
14.06.1997

Realizovana akcija za otvaranje prve kompjuterske čitaonice za slepe.

Beograd, Srbija
15.06.1997

Prisustvovao aeromitingu u Batajnici

Beograd, Srbija
16.06.1997

Priredio prijem za učenike osnovnih i srednjih škola.

Beograd, Srbija
18.06.1997

Sastao se s ministrima inostranih poslova iz regiona.

Beograd, Srbija
18.06.1997

Boravi u jednodnevnoj radnoj poseti Belgiji.

Brisel, Belgija
24.06.1997

Na železničkoj stanici u Beogradu održana manifestacija 'KOFER'.

Beograd, Srbija
01.07.1997

Obezbeđeno 1000 obroka za narodne kuhinje.

Beograd, Srbija
01.07.1997

Priredio prijem za dobitnike Vukovih diploma.

Beograd, Srbija
05.07.1997

Otputovao u Barselonu na finalnu utakmicu EP u košarci. Tokom posete sastao se s gradonačelnikom Barselone.

Barselona,Španija
10.07.1997

Podeljene knjige prikupljene u akciji 'Svakom detetu po knjiga'.

Beograd, Srbija
11.07.1997

Govori na beogradskoj konferenciji Demokratske stranke.

Beograd, Srbija
11.07.1997

Boravi u radnoj poseti Banja Luci.

Banja Luka,BIH
14.07.1997

Podelio ključeve za stanove solidarnosti.

Beograd, Srbija
18.07.1997

Govori na sednici Skupštine grada o inicijativi za njegovu smenu.

Beograd, Srbija
25.07.1997

Govori u Veću građana Savezne skupštine o Slobodanu Miloševiću.

Beograd, Srbija
09.08.1997

Objavljuje tekst 'Pobednička strategija za Srbiju – permanentna mobilizacija kreativaca', Naša borba, 3/1997.

Beograd, Srbija
11.08.1997

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Srbija
13.08.1997

Govori na antiizbornom mitingu u Kraljevu.

Kraljevo, srbija
16.08.1997

Predao na korišćenje građanima Beograda biciklističku stazu.

Beograd, Srbija
20.08.1997

Najoštrije osudio primenu brutalne sile protiv studenata koji su želeli na svoj način, ironično, da obeleže rođendan predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Beograd, Srbija
21.08.1997

U ime Demokratske stranke daje inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama za izbor narodnih poslanika. Inicijativa je podneta zajedno s Građanskim savezom Srbije.

Beograd, Srbija
28.08.1997

U Beograd stiglo prvih 10 autobusa iz Berlina kao poklon gradu Beogradu.

Beograd, Srbija
04.09.1997

Prisustvovao obeležavanju 800 godina postojanja glavnog grada Rusije.

Moskva, Rusija
10.09.1997

Obišao železničku i tramvajsku prugu na Novom Beogradu.

Beograd, Srbija
11.09.1997

Boravi u radnoj poseti Senti gde se obratio građanima: 'Uveren sam da će se građani Srbije vrlo brzo izboriti za nove i poštene izbore'.

Senta, Srbija
14.09.1997

Otvara 31. BITEF u Centru 'Sava'.

Beograd, Srbija
15.09.1997

Uputio poziv predsednicima i gradonačelnicima raznih zemalja za pomoć u obezbeđivanju autobusa za javni prevoz.

Beograd, Srbija
16.09.1997

Priredio svečani prijem za učesnike i goste BITEF-a.

Beograd, Srbija
17.09.1997

Uputio antiizbornu poruku.

Beograd, Srbija
18.09.1997

Otvorio prvu čitaonicu za slepe.

Beograd, Srbija
21.09.1997

Održani parlamentarni izbori u Srbiji, koje je Demokratska stranka bojkotovala zbog neslaganja s izbornim zakonom.

Srbija
26.09.1997

Prisustvovao izvođenju španske predstave 'Demoni', održane ispred Starog dvora.

Beograd, Srbija
27.09.1997

Učestvovao u akciji čišćenja rečnih tokova i priobalja.

Beograd, Srbija
28.09.1997

Otvorio 4. međunarodnu veslačku regatu 'Galeb 97'.

Beograd, Srbija
1997
18.11.1997

Objavljuje tekst 'Programske koncepcije umesto ideologija', Naša borba, 3/1997.

Beograd, Srbija
27.11.1997

Razgovarao sa članovima Saveznog parlamenta Nemačke. Održao predavanje na Aspen institutu.

Bon, Nemačka
08.12.1997

Objavljuje tekst 'Kao planete oko crnog sunca', Danas.

Beograd, Srbija
16.12.1997

Prisustvovao sednici Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu.

Novi Sad, Srbija
30.12.1997

Uputio novogodišnju poruku građanima: 'Iza nas je godina velikih razočarenja i godina propuštenih šansi'.

Beograd, Srbija

Objavljuje predgovor za knjigu 'Kritika i kriza – studija o patogenezi građanskog sveta' Rajnharta Kozeleka, Plato.

Beograd, Srbija

Prevodi delo 'Kritika i kriza – studija o patogenezi građanskog sveta' Rajnharta Kozeleka, Plato.

Beograd, Srbija
1998
12.01.1998

Sastao se s ambasadorom Belgije u Beogradu, Jonisom Kuvirom, s kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Jugoslaviji.

Beograd, Srbija
15.01.1998

Objavljuje tekst 'Zoran Đinđić – autoportret', NIN, br. 2455.

Beograd, Srbija
15.01.1998

Prisustvovao inauguraciji Mila Đukanovića.

Cetinje, CG
19.01.1998

Sastao se s ambasadorom Češke republike Ivanom Bušnjakom, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
28.01.1998

Primio ambasadora Republike Bugarske Ivaila Trifonova, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
03.02.1998

Radnim doručkom Zorana Đinđića s novinarima obeležena godišnjica Demokratske stranke.

Beograd, Srbija
13.02.1998

Primio ambasadora Grčke, Panajotisa Vasopolusa, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
15.02.1998

Posetio Valjevo.

Valjevo, Srbija
16.02.1998

Primio ambasadora Velike Britanije Brajana Donelija, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
19.02.1998

Razgovarao s ambasadorom Piterom Strimsom, šefom Posmatračke misije Evropske unije za bivšu Jugoslaviju.

Beograd, Srbija
22.02.1998

Posetio Kragujevac.

Kragujevac, Srbija
28.02.1998

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.Tom prilikom je izjavio da 'kao pragmatičan političar ne odustaje od razgovora sa svim važnijim političkim subjektima u Srbiji i SRJ'.

Srbija
06.03.1998

Primio Žoaoa Teotonija Pereiru, otpravnika poslova Portugala, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Kosovu i o procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
08.03.1998

Glavni odbor Demokratske stranke izdao saopštenje u kojem se osuđuje terorizam i upotreba nasilja za postizanje političkih ciljeva na Kosovu.

Beograda
10.03.1998

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj gde je govorio u Centru za studije evropskih integracija pri Univerzitetu u Bonu.

Frankfurt, Bon, Nemačka
27.03.1998

Sastao se s predsedavajućim OEBS-a, poljskim ministrom spoljnih poslova Bronislavom Gjeremekom. Razgovarali su o situaciji na Kosovu, novoj srpskoj vladi i demokratizaciji u regionu.

Beograd, Srbija
06.04.1998

Razgovarao s Majklom Haltcelom, savetnikom američkog senatora Džesija Helmsa, i s Elizabetom Haltcel, savetnicom senatora Džozefa Bajdena. Razgovor je obuhvatio najvažnije teme u regionu, Jugoslaviji i Srbiji: situaciju na Kosovu, ekonomske probleme i demokratizaciju.

Beograd, Srbija
09.04.1998

Objavljuje tekst 'Prava pre svega', NIN.

Beograd, Srbija
14.04.1998

Razgovarao s Ioanom Donkom, specijalnim izaslanikom ministra inostranih poslova Rumunije i ambasadorom Rumunije u Beogradu Panaitom Lefterom. Tema razgovora je bila kriza na Kosovu i njen uticaj na zemlje regiona.

Beograd, Srbija
06.05.1998

Sastao se u Beogradu s ministarkom spoljnih poslova Švedske Lenom Hejlm-Valen, s kojom je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija
06.05.1998

Govori na proslavi povodom slave Demokratske stranke.

Čačak, Srbija
08.05.1998

Na poziv gradonačelnika Bijeljine Dragomira Savića boravi u jednodnevnoj poseti tom gradu.

Bjeljina, BIH
12.05.1998

Boravi u Londonu gde se sastaje s poslanicima Parlamenta i članovima dijaspore.

London, Engleska
21.05.1998

Boravi u Crnoj Gori gde učestvuje u predizbornoj kampanji koalicije 'Da živimo bolje – Milo Đukanović'.

Beograd, Srbija
24.05.1998

Govori na protestu Demokratske stranke na Trgu Republike, organizovanom zbog protivljenja predlogu Zakona o Univerzitetu.

Beograd, Srbija
27.05.1998

Sastao se u Beogradu s episkopom Raško–prizrenskim vladikom Artemijem i Momčilom Trajkovićem, predsednikom Srpskog pokreta otpora sa Kosova, i tom prilikom razmenjena su mišljenja o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini i razmatrane mogućnosti rešenja krize na Kosovu.

Beograd, Srbija
29.05.1998

Boravi u Nišu i govori na mitingu 'Za Crnu Goru, za Srbiju, za Jugoslaviju'.

Beograd, Srbija
05.06.1998

Sastao se u Beogradu s ministrom inostranih poslova Austrije Šiselom, s kojim je razgovarao o krizi na Kosovu i krizi demokratskih procesa u Srbiji.

Beograd, Srbija
11.06.1998

Sastao se s predstavnicima Saveta Evrope, s kojima je razgovarao o mogućnostima za rešenje krize na Kosovu i Metohiji.

Beograd, Srbija
18.07.1998

Govori na trećoj vanrednoj skupštini Demokratske stranke i poziva na svenarodni otpor režimu Slobodana Miloševića.

Srbija
19.09.1998

Učestvuje na konferenciji 'Dijalog između Albanaca i Srba o krizi na Kosovu' na poziv Međunarodne federacije za ljudska prava.

Pariz, Francuska
04.11.1998

Održao predavanje na Aspen institutu. Tema predavanja bila je 'Novi početak za Srbiju: programske koncepcije umesto ideologija'.

Berlin, Nemačka
02.12.1998

S liderima Saveza za promene boravi u radnoj poseti Beču gde se sastaje s predstavnicima vlade, političkih stranaka i nevladinih organizacija.

Beč, Austrija
1999
05.01.1999

Sastao se s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Pavlom.

Beograd, Srbija
30.01.1999

Govori na konferenciji za novinare Demokratske stranke, na kojoj ističe: 'Kao stranka zadovoljni smo prethodnom godinom, kao roditelji i građani nismo'.

Beograd, Srbija
20.03.1999

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke o inicijativi za njegovu smenu.

Vrnjačka banja, Srbija
01.05.1999

Zbog stalnih pretnji i medijske hajke koju sprovode režimski mediji, napušta Beograd i s porodicom odlazi u Crnu Goru.

Crna Gora
18.05.1999

Beogradski državni mediji optužuju dr Zorana Đinđića i Mila Đukanovića da su izdali zemlju zbog toga što su razgovarali sa zvaničnicima zemalja koje su učestvovale u napadima na SRJ.

Beograd, Srbija
17.06.1999

Boravi u radnoj poseti Budimpešti.

Budimpešta, Mađarska
22.06.1999

Boravi u radnoj poseti Londonu.

London, Engleska
25.06.1999

Učestvuje na Kran Montana forumu gde govori na temu 'Kriza na Balkanu – kakva je budućnost regiona?'.

Ženeva, Švajcarska
01.07.1999

Učestvuje na konferenciji 'Demokratska inicijativa za zapadni Balkan' na poziv Evropske demokratske unije.

Solun, Grčka
04.07.1999

Vraća se u Beograd i tom prilikom, povodom špekulacija o njegovom hapšenju, izjavljuje: 'Mislim da je krajnje cinično i ironično da mene traže zbog rata koji su oni organizovali, oni vodili, a u njemu lično nisu učestvovali.'

Beograd, Srbija
07.07.1999

Govori na mitingu Saveza za promene u Užicu.

Užice, Srbija
09.07.1999

Govori na mitingu Saveza za promene u Prokuplju.

Prokuplje, Srbija
14.07.1999

Govori na mitingu Saveza za promene u Jagodini.

Jagodina, Srbija
19.07.1999

Boravi u Bonu gde se sastaje s premijerom Nemačke Gerhardom Šrederom.

Bon, Nemačka
09.08.1999

Zajedno s ostalim liderima opozicije sastaje se s patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom, kada je postignuta saglasnost o učešću na mitingu 19.08.1999. i o zahtevu za formiranje prelazne ekspertske vlade.

Beograd, Srbija
10.08.1999

Govori na mitingu Saveza za promene u Pirotu.

Pirot, Srbija
19.08.1999

Predvodi miting Saveza za promene u Beogradu, na kojem je učestvovalo 100.000 ljudi.

Beograd, Srbija
26.08.1999

Boravi u radnoj poseti Bugarskoj gde razgovara s funkcionerima vladajuće stranke.

Sofija, Bugarska
07.09.1999

Boravi u radnoj poseti Rumuniji gde se sastaje s rumunskim zvaničnicima.

Bukurešt, Rumunija
08.09.1999

Boravi u radnoj poseti Francuskoj gde se sastaje s francuskim ministrom inostranih poslova Iberom Vedrinom, s kojim razgovara o perspektivama promene režima u SRJ.

Pariz, Francuska
16.09.1999

Govori na promociji Koalicije Savez za promene u Novom Sadu.

Novi Sad, Srbija
21.09.1999

Predvodi svakodnevne mitinge Saveza za promene koji su trajali 89 dana.

Beograd, Srbija
24.09.1999

Boravi u radnoj poseti Makedoniji gde se sastaje s predsedničkim kandidatom Borisom Trajkovskim.

Skoplje, Makedonija
26.09.1999

Američki nedeljnik 'Tajm' uvrstio Zorana Đinđića među 14 vodećih političara 3. milenijuma.

USA
21.10.1999

U ime Demokratske stranke potpisauje sporazum koalicije Savez za promene.

Beograd, Srbija
25.10.1999

Sastaje se s američkim poverenikom za Balkan Džejmsom Dobinsom.

Kečmeket, Mađarska
30.10.1999

S liderima Saveza za promene boravi u radnoj poseti SAD gde razgovara s predstavnicima Stej departmenta, medija i nevladinih organizacija.

Vašington, Njujork, SAD
02.11.1999

Zajedno s ostalim liderima opozicije sastaje se s delegacijom EU. Tom prilikom je istaknut zahtev opozicije za ukidanje sankcija SRJ.

Budimpešta, Mađarska
20.11.1999

Učestvuje na samitu OEBS-a u Istanbulu. Sastaje se s brojnim svetskim zvaničnicima.

Istanbul, Turska
25.11.1999

S liderima DOS-a boravi u radnoj poseti Norveškoj gde se sastaje sa zvaničnicima Norveške.

Oslo, Norveška
07.12.1999

Boravi u Nemačkoj gde razgovara s predstavnicima SPD-a i nemačkim premijerom Gerhardom Šrederom o nastavku dostavljanja humanitarne pomoći Srbiji.

Berlin, Nemačka
25.12.1999

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Aranđelovac, Srbija
2000
02.02.2000

Sastaje se s predsednikom SAD Bilom Klintonom, s kojim razgovara o mogućnostima demokratske i ekonomske obnove Srbije, stabilizaciji regiona i problemima Srba na Kosovu. Prisustvuje tradicionalnom molitvenom doručku.

Vašington, SAD
27.02.2000

Na šestoj redovnoj Skupštini Demokratske stranke ponovo izabran za predsednika.

Beograd, Srbija
03.03.2000

Predstavnici opozicionih stranaka usvojili su zajedničku političku platformu.

Beograd, Srbija
30.03.2000

S liderima opozicije prisustvuje donatorskoj večeri za Balkan u organizaciji Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Na večeri je prikupljeno 2,4 milijardi evra za hitne projekte infrastrukture Balkana.

Brisel, Belgija
09.04.2000

Govori na mitingu opozicije Saveza za promene u Lazarevcu.

Lazarevac, Srbija
14.04.2000

Govori na velikom mitingu Demokratske opozicije Srbije.

Beograd, Srbija
19.04.2000

Saslušan u Prvom opštinskom sudu po optužbi Milovana Bojića zbog navodne klevete.

Beograd, Srbija
03.05.2000

Vraća se iz posete SAD gde je razgovarao sa zvaničnicima Stejt departmenta i održao predavanje na Univerzitetu Harvard.

Vašington, Boston SAD
06.05.2000

Govori na proslavi slave Demokratske stranke u Jagodini.

Jagodina, Srbija
19.05.2000

Učestvuje u protestima zbog preuzimanja Studia B.

Beograd, Srbija
29.05.2000

Boravi u poseti Moskvi zajedno s ostalim liderima opozicije. Po povratku izjavljuje da se 'u Moskvi nije desilo ništa spektakularno, što je i očekivao, ali da su učvršćene veze između snaga demokratske Srbije i Vlade Rusije'.

Moskva, Rusija
08.06.2000

Učestvuje na konferenciji Pakta za stabilnost na kojoj su prisutni predstavnici međunarodne zajednice, drugih opozicionih stranaka, nevladinih organizacija i medija.

Solun, Grčka
20.06.2000

Boravi u Briselu na poziv fondacija Konrad Adenauer i Fridrih Ebert gde se susreće sa zvaničnicima institucija EU.

Brisel, Belgija
24.07.2000

Potpisan sporazum Demokratske opozicije Srbije. Zoran Đinđić izabran za menadžera kampanje.

Beograd, Srbija
01.09.2000

Demokratska opozicija Srbije potpisuje 'Dogovor sa Srbijom', kojim se obavezuje da će doneti demokratske promene u Srbiju. Zoran Đinđić potpisnik u ime Demokratske stranke.

Beograd, Srbija

Obišao 150 mesta u okviru karavana DOS-a u kojem su učestvovali lideri opozicije, stranački aktivisti i brojne javne ličnosti.

Srbija
20.09.2000

Govori na završnoj konvenciji DOS-a kojoj je prisustvovalo oko 300.000 ljudi.

Beograd
24.09.2000

U SR Jugoslaviji održani izbori za predsednika i Parlament SRJ, Skupštinu Vojnvodine, gradske i opštinske vlasti u Republici Srbiji.

Srbija
27.09.2000

Objavljeni rezultati izbora koji su potvrdili pobedu Demokratske opozicije Srbije. Oko 200.000 građana Beograda okupilo se da proslavi pobedu. Dr Zoran Đinđić izabran za poslanika u Saveznoj skupštini.

Beograd, Srbija
29.09.2000

Počeli protesti zbog nepriznavanja izbornih rezultata. Zoran Đinđić pozvao građane i preduzeća na građansku neposlušnost i generalni štrajk.

Srbija
05.10.2000

Izvedena nenasilna petooktobarska revolucija.

Srbija
07.10.2000

Govori na prvoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Beograd, Srbija
16.10.2000

Sa predstavnicima SPS i SPO potpisuje sporazum o formiranju prelazne Vlade Srbije.

Beograd, Srbija
13.10.2000

Razgovara sa specijalnim izaslanikom UN za Balkan Karlom Biltom.

Beograd, Srbija
23.10.2000

Boravi u Berlinu gde posećuje Dom nemačke privrede i gostuje na televiziji NTV.

Berlin, Nemačka
03.11.2000

Govori na drugoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Beograd, Srbija
08.11.2000

Boravi u poseti Grčkoj gde se sastaje s ministrom inostranih poslova Grčke Jorgosom Papandreuom, koji obećava pomoć u otplati duga Srbije za električnu energiju.

Atina, Grčka
09.11.2000

Govori na kongresu vladajuće Laburističke partije Norveške. U svom govoru izjavljuje da očekuje pomoć od Norveške i cele Evrope 'koja će tako pokazati da je Srbija njen deo'.

Oslo, Norveška
2002
06.02.2002

Govori na prijemu povodom otvaranja zgrade Vrhovnog suda. Tom prilikom je rekao: 'Za ostvarivanje reformi neophodni su dobri zakoni i institucije koje će ih primenjivati'.

Beograd, Srbija
07.02.2002

Održan prvi radni sastanak Komisije za prevenciju bolesti zavisnosti, čije je formiranje inicirao premijer Srbije dr Zoran Đinđić

Beograd, Srbija
08.02.2002

Boravi u radnoj poseti Rumuniji gde se sastaje s rumunskim premijerom Adrijanom Nastaseom.

Bukurešt, Temišvar Rumunija
10.02.2002

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj najavljuje rekonstrukciju vlade.

Beograd, Srbija
14.02.2002

Obišao oglednu stanicu 'Radmilovac' Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna.

Beograd, Srbija
16.02.2002

Objavljuje tekst 'Novi ustav dovršiće misiju naših predaka', Glas javnosti.

Beograd, Srbija
15.02.2002

Govori na proslavi Dana državnosti Srbije. Tom prilikom je podsetio da su tog dana i na tom mestu postavljeni temelji moderne srpske države proglašenjem prvog srpskog ustava.

Orašac, Srbija
18.02.2002

Vlada Republike Srbije, na inicijativu premijera dr Zorana Đinđića, počinje s organizovanjem preventivnih mera za zaštitu od poplava.

Beograd, Srbija
18.02.2002

Sastaje se s ministrom privrede i finansija Grčke Nikosom Hristodulakisom i razgovara o saradnji dve zemlje, posebno u oblasti telekomunikacija, energetike i prerađivačke industrije hrane.

Beograd, Srbija
19.02.2002

Sastaje se s predsednikom Nacionalne banke Grčke.

Beograd, Srbija
19.02.2002

Sastaje se s predsedavajućim OEBS-a i ministrom inostranih poslova Portugala Žaimom Gamom koji je pozitivno ocenio reforme koje sprovodi Vlada Republike Srbije.

Beograd, Srbija
19.02.2002

S ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumdžijom najavio ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovinskoj zoni između SRJ i BiH.

Beograd, Srbija
21.02.2002

Posetio Bor gde je učestvovao na tribini o pitanjima Borskog okruga.

Bor, Srbija
23.02.2002

Započeta kampanja Vlade Srbije pod nazivom 'Srbija na dobrom putu'. Cilj kampanje je da u neposrednom susretu s građanima Vlada Srbije saopšti svoje prioritete i da otvoreno razgovara o problemima svakog regiona.

Užice, Srbija
24.02.2002

Posetio Ivanjički kraj i Zlatiborski okrug u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Ivanjički kraj, Zlatiborski okrug, Srbija.
25.02.2002

Sastaje se s visokim predstavnikom međunarodne zajednice za BiH Volfgangom Petričem.

Beograd, Srbija
25.02.2002

Formirana komisija za ispitivanje nelegalne gradnje.

Beograd, Srbija
26.02.2002

Obratio se studentima Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Beograd, Srbija
28.02.2002

Posetio Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu.

Beograd, Srbija
01.03.2002

Posetio Vršački region u okviru turneje Srbija na dobrom putu. Razgovarao je o problemima s kojima se poljoprivrednici ovog kraja, kao i iz cele Srbije, svakodnevno sreću. Razgovarao sa građanima na tribini koja je organizovana.

Vršac, Srbija
02.03.2002

Posećuje selo Grgure u Topličkom kraju gde govori na svečanoj akademiji povodom 85-godišnjice Topličkog ustanka.

Grgure, Blace, Srbija
04.03.2002

Imenovan za predsednika Organizacionog odbora 12. svetskog kupa u vaterpolu.

Beograd, Srbija
05.03.2002

Sastaje se s izvršnim direktorima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i tim povodom izjavljuje da će ova banka, kreditima dogovorenim prošle godine, podržati projekte u Srbiji vredne 240 miliona evra.

Beograd, Srbija
05.03.2002

Razgovara s generalnim sekretarom Svetske turističke organizacije Frančeskom Franđalijem.

Beograd, Srbija
06.03.2002

Učestvuje na tribini u okviru turneje Vlade 'Srbija na dobrom putu'.

Jagodina, Srbija
07.03.2002

Razgovara s koordinatorom Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope Erhardom Busekom.

Beograd, Srbija
09.03.2002

Posetio Pčinjski okrug.

Vranje, Srbija
10.03.2002

Posetio Jablanički okrug u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Leskovac, Vranje Srbija
13.03.2002

Potpisan sporazum o preuređenju odnosa između Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija
14.03.2002

Obišao Podunavski okrug gde je razgovarao s građanima i privrednicima.

Smederevo, Srbija
15.03.2002

Razgovara s Panajotisom Dimitriuom, predsednikom vladajuće partije Kipra i članom Saveta Evrope, koji je potvrdio svoju podršku prijemu SRJ u Evropsku uniju.

Beograd, Srbija
16.03.2002

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' posetio Zapadnobački i Severnobački okrug.

Sombor,Subotica Srbija
18.03.2002

Sastaje se s predstavnicima fudbalskih klubova 'Crvena zvezda' i 'Partizan'.

Beograd, Srbija
20.03.2002

Razgovara s predstavnicima srpskog poslovnog kluba 'Privrednik'. U razgovoru je zaključeno da treba raditi na boljoj saradnji stručnih službi ministarstava i stručnih lica iz udruženja, u cilju boljih rešenja zakonskih okvira.

Beograd, Srbija
20.03.2002

Održana prva sednica Organizacionog odbora Evropskog prvenstva u košarci 'Beograd 2005.'

Beograd, Srbija
21.03.2002

Započeo posetu Kolubarskom okrugu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'. Prvo je obišao Istraživačku stanicu u Petnici blizu Valjeva, gde je razgovarao s mladim talentima. Razgovarao sa građanima na tribini.

Valjevo, Srbija
23.03.2002

U okviru posete Nišavskom okrugu na Pravnom fakultetu u Nišu razgovarao s niškim srednjoškolcima o tome kako izabrati pravo zanimanje ili fakultet, o odlasku mladih ljudi u inostranstvo i drugim aktuelnim problemima.

Niš, Srbija
23.03.2002

Otvora laboratoriju za kateterizaciju srca i angiografiju na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu.

Niš, Srbija
23.03.2002

Posetu Nišavskom okrugu završava susretom s građanima na tribini, održanoj u Narodnom pozorištu.

Niš, Srbija
24.03.2002

Započinje posetu Pirotskom okrugu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Pirot, Srbija
24.03.2002

Završava posetu Pirotskom okrugu tribinom i razgovorom s građanima.

Pirot, Srbija
25.03.2002

Pokreće inicijativu da se na sledećoj sednici vlade donese uredba o reprogramiranju dugova zemljoradnika.

Beograd, Srbija
25.03.2002

Sastaje se s premijerom Holandije. 'Poseta Vim Koka, premijera Holandije, koja je važna članica Evropske unije, znak je da se nastavlja podrška EU Vladi Srbije za sprovođenje reformi', rekao je posle sastanka.

Beograd, Srbija
26.03.2002

Razgovara s načelnikom Šumadijskog okruga Aleksandrom Vučićevićem, gradonačelnikom Kragujevca Vlatkom Rajkovićem i narodnim poslanicima ovog okruga.

Beograd, Srbija
29.03.2002

Govori na konferenciji za novinare povodom mesec dana turneje 'Srbija na dobrom putu'. Vladine delegacije obišle su šezdesetak opština u 12 okruga. Premijer Srbije Zoran Đinđić rekao je da je vlada u većini tih opština naišla na slične probleme, od kojih se neki moraju rešavati sistemski.

Beograd, Srbija
29.03.2002

Razgovara s visokom delegacijom Republike Srpske.

Beograd, Srbija
29.03.2002

Postignut dogovor s poljoprivrednim proizvođačima iz više gradova Srbije, čime su obustavljene višednevne blokade puteva.

Beograd, Srbija
03.04.2002

Obratio se poslanicima Skupštine Srbije povodom Sporazuma o redefinisanju odnosa Srbije i Crne Gore. Tom prilikom rekao da je ovaj sporazum trenutno jedino realno rešenje i dodao da ga podržava, iako mu se mogu uputiti izvesni prigovori.

Beograd, Srbija
04.04.2002

Povodom Dana studenata posetio studentski grad i večerao sa studentima u menzi.

Beograd, Srbija
05.04.2002

Razgovara s Pjerom Ričardom Prosperom, specijalnim izaslanikom državnog sekretara SAD. Đinđić se zahvalio na podršci SAD koju je naša zemlja dobila tokom pregovora koji su vođeni s Pariskim klubom poverilaca i rekao da očekuje da takva podrška neće izostati i ubuduće.

Beograd, Srbija
05.04.2002

Govori na konferenciji pod nazivom 'Standardi i mehanizmi za rodnu ravnopravnost'.

Beograd, Srbija
09.04.2002

Govori pred poslanicima Skupštine Republike Srbije povodom usvajanja Sporazuma o preuređenju odnosa između Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija
10.04.2002

Prisustvuje potpisivanju Sporazuma o poslovnoj saradnji subotičke Si&Si Company s nemačkom firmom KHS i francuskim Sidel-om.

Beograd, Srbija
11.04.2002

S ministrom za nauku, tehnologiju i razvoj Draganom Domazetom obišao Institut za nuklearne nauke Vinča.

Beograd, Srbija
12.04.2002

Sastaje se s Rihardom fon Vajcekerom, predsednikom Savezne Republike Nemačke od 1984. do 1994. godine.

Beograd, Srbija
15.04.2002

Fond za razvoj Republike Srbije, kojim predsedava Zoran Đinđić, odobrio investicione kredite za 148 investicionih programa, namenjenih oživljavanju privrede i proizvodnje.

Beograd, Srbija
15.04.2002

S predstavnicima tri najveća sindikata Srbije i predstavnikom Unije poslodavaca potpisuje Sporazum o unapređenju rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Beograd, Srbija
17.04.2002

Boravi u jednodnevnoj zvaničnoj poseti Frankfurtu gde je, pored brojnih susreta, pred forumom Hesenski krug održao predavanje na temu 'Perspektive za mir: integracija Srbije i Balkana u Evropu'.

Frankfurt, Nemačka

Govori na osnivačkoj skupštini Foruma žena Demokratske stranke.

Beograd, Srbija
23.04.2002

Boravi u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji gde se sastaje s premijerom Tonijem Blerom. Nakon razgovora izjavljuje da je dobijena podrška za zahteve vlasti u Beogradu koji se odnose na približavanje Evropskoj uniji, rešavanje problema na Kosovu i dalju ekonomsku podršku.

London, Engleska
26.04.2002

Odeljenju za humanu reprodukciju Instituta za ginekologiju i akušerstvo uručio kardiotokografski aparat koji je obezbedio u Frankfurtu.

Beograd, Srbija
26.04.2002

Održana zajednička sednica republičke vlade s predstavnicima najvećih sindikata u Srbiji.

Beograd, Srbija
28.04.2002

Tokom boravka u Atini razgovarao sa šefom grčke diplomatije Jorgosom Papandreuom i s visokim zvaničnicima iz regiona o unapređenju regionalne saradnje.

Atina, Grčka
02.05.2002

Sastaje se s predstavnicima grada Beograda.

Beograd, Srbija
30.04.2002

Objavljuje tekst 'Srpske reforme i međunarodni uticaj', Glas javnosti.

Beograd, Srbija
06.05.2002

Govori na otvaranju 13. turističke berze banja.

Vrnjačka banja, Srbija
08.05.2002

Boravi u zvaničnoj poseti Italiji gde se susreće s premijerom Silvijom Berluskonijem i od koga dobija podršku za ubrzanu integraciju zemlje u EU.

Rim, Italija
09.05.2002

Objavljuje prikaz knjige 'Nedaće globalizacije' Džozefa Štiglica, NIN, 52/2002.

Beograd, Srbija
09.05.2002

Sastaje se s premijerom Grčke Kostasom Simitisom. Dvojica premijera su istakla da je za obe zemlje posebno važna izgradnja koridora 10.

Beograd, Srbija
09.05.2002

Sastaje se s privrednom delegacijom Albanije. 'I Beogradu i Tirani predstoji da reše teške, i ljudske i istorijske, probleme. Oni se moraju rešavati međusobnom tolerancijom, poštovanjem ljudskih i imovinskih prava' – rekao je Đinđić.

Beograd, Srbija
09.05.2002

Pokreće akciju pomoći Narodnom muzeju u Beogradu.

Beograd, Srbija
10.05.2002

Razgovara s aleksandrijskim patrijarhom Petrom VII i visokim crkvenim velikodostojnicima.

Beograd, Srbija
10.05.2002

Posetio Beogradsku berzu.

Beograd, Srbija
11.05.2002

Obilaskom Bora započeo drugi deo turneje 'Srbija na dobrom putu'. Premijer Đinđić se najpre susreo s učenicima i studentima u menzi Studentskog centra, s kojima je razgovarao o novim poslovnim šansama za mlade u Boru.

Bor, Srbija
12.05.2002

Posetio Majdanpek.

Majdanpek, Srbija
12.05.2002

Nastavio obilazak Zaječarskog okruga razgovorom sa srednjoškolcima u svečanoj sali Tehničke škole.

Zaječar, Srbija
12.05.2002

Završio posetu Zaječarskom okrugu učešćem na tribini u zaječarskom pozorištu, gde je razgovarao s građanima.

Zaječar, Srbija
14.05.2002

Razgovara s građanima u Šapcu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Šabac, Srbija
15.05.2002

Otvora Dijagnostički centar pri Stomatološkom fakultetu.

Beograd, Srbija
15.05.2002

Osnovan Centar za podsticaj zapošljavanja mladih stručnjaka.

Beograd, Srbija
16.05.2002

Na sastanku pod nazivom 'Beograd nema nikog osim nas' razgovarao o unapređenju kvaliteta turističke ponude prestonice.

Beograd, Srbija
22.05.2002

Vraća se iz posete SAD. Zvaničnici SAD-a obećali da će odmah biti deblokirana 12 godina zamrznuta sredstva srpskih banaka i preduzeća na računima američkih banaka.

Beograd, Srbija
30.05.2002

Sastaje se s privrednicima iz oblasti ugostiteljstva i turizma u Privrednoj komori Beograda.

Beograd, Srbija
31.05.2002

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' posetio manastir Sopoćane.

Sopoćani, Đurđevi stupovi, Srbija
31.05.2002

Posetio selo Delimeđa na Pešteru.

Delimeđa, Srbija
31.05.2002

Razgovara sa sandžačkim muftijom Muamerom Zukorlićemu u cilju normalizacije odnosa države i verskih zajednica.

Novi Pazar, Srbija
31.05.2002

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' govori na javnoj tribini koja je, zbog nesporazuma s opštinskim vlastima, održana na trgu u centru Novog Pazara. Đinđić je odao priznanje građanima Novog Pazara što su uspeli da sačuvaju mir, razviju biznis, zajedno rade i ne gledaju na to ko kojoj veri pripada.

Novi Pazar, Srbija
07.06.2002

Razgovara s delegacijom švedske kompanije Erikson, koju predvodi predsednik kompanije Kurt Helstrom, o značaju unapređenja telekomunikacija za razvoj Srbije.

Beograd, Srbija
08.06.2002

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Aranđelovac, Srbija
10.06.2002

S ministrom urbanizma i građevina Dragoslavom Šumarcem postigao dogovor s predstavnicima javnih preduzeća o daljem pojednostavljivanju procedure i skraćenju roka za izdavanje građevinske dozvole.

Beograd, Srbija
10.06.2002

Govori na sastanku s predstavnicima zakonodavnih vlasti, pravosuđa i policije na temu reformi u sudstvu.

Beograd, Srbija
12.06.2002

Posetio salaš jednog od najuspešnijih proizvođača povrća u Srbiji Branka Hodobe.

Sremska Mitrovica, Srbija
12.06.2002

Govori na predstavljanju Nacionalne strategije za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica.

Sremska Mitrovica, Srbija
12.06.2002

U okviru posete Sremskom okrugu razgovara s građanima Sremske Mitrovice.

Sremska Mitrovica, Srbija
14.06.2002

Govori na otvaranju druge skupštine nevladinih organizacija zemalja Centralne Evrope, bivšeg SSSR i Turske, koja se u Beogradu održava pod pokroviteljstvom Svetske banke.

Beograd, Srbija
17.06.2002

Razgovara s delegacijom Ruske Federacije. Razgovori su bili posvećeni unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.

Beograd, Srbija
17.06.2002

Inicira održavanje donatorske večere za obezbeđivanje sredstava za obnovu Narodnog muzeja u Beogradu.

Beograd, Srbija
18.06.2002

Sastaje se s predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Drnovšekom.

Beograd, Srbija
18.06.2002

Obratio se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom rekonstrukcije vlade.

Beograd, Srbija
21.06.2002

S predstavnicima pravosuđa dogovorene konkretne mere za borbu protiv kriminala.

Beograd, Srbija
2003
12.03.2003

Ubijen u atentatu na ulazu u zgradu Vlade Srbije, u 12 časova i 23 minuta.

Beograd, Srbija
12.03.2003

Nataša Mićić, vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije, donosi odluku o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Beograd, Srbija
12.03.2003

Svetska i domaća javnost oštro osudila ubistvo predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića, uz apel da počinioci ovog zločina budu što pre privedeni pravdi.

Beograd, Srbija
12.03.2003

Zbog sumnje da su organizovali atentat na premijera Đinđića, izdati nalozi za hapšenje najveće organizovane grupe kriminalaca poznate kao 'zemunski klan'.

Beograd, Srbija
12.03.2003

Vlada Srbije proglašava tri dana žalosti u Republici Srbiji zbog smrti premijera Srbije dr Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
13.03.2003

Knjiga žalosti otvorena u 12 časova.

Beograd, Srbija
13.03.2003

U Skupštini grada Beograda održana komemoracija povodom smrti predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
14.03.2003

Održana komemorativna sednica Vlade Republike Srbije.

Beograd, Srbija
15.03.2003

Održano opelo u Hramu svetog Save.

Beograd, Srbija
15.03.2003

Sahranjen uz vojne počasti u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu.

Beograd, Srbija
19.03.2003

Predstavnički dom Kongresa SAD doneo rezoluciju br. 149, kojom se izražava saučešće povodom ubistva premijera Republike Srbije Zorana Đinđića.

Vašington, USA
25.03.2003

Uhapšen pomoćnik komandanta Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije Zvezdan Jovanović Zmija, osumnjičen da je iz snajpera ubio premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
02.04.2003

Američki državni sekretar Kolin Pauel posetio porodicu Đinđić.

29.04.2003

MUP Srbije podneo krivičnu prijavu za ubistvo premijera Đinđića.

Beograd, Srbija
13.08.2003

Komisija za utvrđivanje propusta u obezbeđenju premijera podnela izveštaj Vladi Republike Srbije.

Beograd, Srbija
21.08.2003

Specijalno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Milorada Ulemeka Legije i još 43 lica osumnjičenih za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
15.12.2003

Osnovan Fond dr Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija
22.12.2003

Počelo suđenje za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
2004
25.01.2004

Na ulazu u zgradu Vlade Srbije, gde je ubijen premijer Zoran Đinđić, postavljena spomen-ploča.

Beograd, Srbija
12.03.2004

Deo beogradskog Trga Republike dobio ime 'Plato Zorana Đinđića'.

Beograd, Srbija
16.04.2004

Zoranu Đinđiću posthumno dodeljena nagrada za međunarodno razumevanje i ljudska prava.

Konstanc, Nemačka
02.05.2004

Posle 14 meseci skrivanja predao se Milorad Luković Legija, prvooptuženi za ubistvo Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
17.07.2004

Grčka policija uhapsila Dejana Milenkovića Bagzija, osumnjičenog za učešće u atentatu na Zorana Đinđića.

Solun, Grčka
07.12.2004

Udruženje boraca ratova od 1990. dodelilo je posthumno Zoranu Đinđiću veliku zlatnu plaketu “Srpski borac”.

Beograd, Srbija
2005
12.03.2005

Zoran Đinđić posthumno odlikovan ordenom Nemanje 1. reda. Nagradu, koju je primila Ružica Đinđić, uručio Svetozar Marović, predsednik državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija
2007
24.04.2007

Na suđenju za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića opunomoćenici porodice Đinđić i advokati odbrane izneli završne reči.

Beograd, Srbija
23.05.2007

Izrečena presuda za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija
13.06.2007

Bulevar AVNOJ-a na Novom Beogradu preimenovan u Bulevar Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija